การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

กิจกรรมการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากปูม้า ลูกชิ้นปูม้าและปูจ๊อ ตราแตงโมเกาะสุกร ตามแนวทาง BCG Model ต้นแบบเกาะสุกร
จังหวัดตรัง กรมโยธาธิการและฝังเมือง และบริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จัดการประชุมรับฟังความคิด เห็นครั้งที่ 1
รอง.ผอ.ศรชล.ตรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดทิ้งวัสดุ (ดิน ทราย ตะกอนดิน)ที่ได้จากการขุดลอกร่องน้ำกันตัง
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับชุมชนบ้านไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง แห่ขบวนกลองยาว แห่หมฺรับสารทเดือนสิบรับตายายส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทยของชาวภาคใต้
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ชาวบ้าน ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง แหล่งทำและจำหน่ายขนมเดือนสิบแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรัง
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประชุมนำเสนอข้อมูลฐานของจังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและการฟื้นตัวหลัง COVID-19 ของจังหวัดสตูล
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมสืบสานและอนุรักษ์การทำผ้าบาติกภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
จำนวนข่าว 185 ข่าว : 24 หน้า :