การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย สงขลา พัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่
มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ตระหนักถึงปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง นำนักศึกษาเข้ารับการอบรมการใช้สารกัญชงกัญชาที่ถูกต้องและเหมาะสม รู้เท่าทันภัยยาเสพติด
มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช พลิกโฉมการเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมและศาสตร์เชิงบูรณาการ ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็น มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม
มทร.ศรีวิชัยสงขลา ร่วมกับ บริษัทเทคโนโลยีการศึกษา 59 จำกัด ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยในประเทศจีนกว่า 23 สถาบัน
วิทยาลัยการโรงแรม ฯ มทร.ตรังร่วมกับ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม สร้างแนวคิดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ แก่นักศึกษาอนาคตผู้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
เปิดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” @ ย่านตาขาว ร่วมสืบสาน อนุรักษ์เมืองเก่า สืบทอดวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของจังหวัดตรังและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังร่วมงานย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง @ ย่านตาขาว
มทร.ศรีวิชัย ปรับกลยุทธ์ เน้น“ ทิศทางการพัฒนาขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ สู่การศึกษาในอนาคต”
จำนวนข่าว 157 ข่าว : 20 หน้า :