การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 11-01-2020

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดตรัง และพิธีเปิดป้ายคลินิกหมอครอบครัวภายในเรือนจำจังหวัดตรัง

 สาธารณสุขจังหวัดตรัง ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดตรัง จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดตรัง และพิธีเปิดป้ายคลินิกหมอครอบครัวภายในเรือนจำจังหวัดตรัง  ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

      นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง และแพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดตรัง พร้อมทั้งทำพิธีเปิดป้ายคลินิกหมอครอบครัวหรือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเรือนจำจังหวัดตรัง  ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริมด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านการบริการทางการแพทย์ พยาบาล ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขัง และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ

พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังให้ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมและกำจัดโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้บรรลุตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้การดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเรือนจำเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวคือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเรือนจำจังหวัดตรังขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัดตรัง โรงพยาบาลตรัง เทศบาลตำบลโคกหล่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหล่อ และจิตอาสาภาคีเครือข่ายต่างๆ