การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 08-12-2022

มทร.ศรีวิชัย ร่วมโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่ม ราชมงคล

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมติดตามทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (TRM) ปีที่ 2

 

จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) คณะกรรมการโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ

โดยาการกำกับติดตามหลักสูตร Premium course ในครั้งนี้ ประกอบด้วยหลักสูตร สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรสาขาระบบวิชาโทรคมนาคมและเครือข่าย หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ และ หลักสูตรการจัดการโรงแรมและบริการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

และการจัดโครงการครั้งการมีการเสวนากลไกยกระดับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Premium courseแบบเข้มข้นอีกด้วย ณ ห้องประชุมสมิหลา มทร.ศรีวิชัย สงขลา