การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 26-01-2023

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ประจำปี 2566 ระดม เจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้าร่วมกว่า 600 คน 

          

ที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร อบจ. สมาชิกสภา อบจ. ปลัด อบจ. รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ตรัง และเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพของ รพ.สต.ถ่ายโอนมาสังกัด อบจ.ตรัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 30 แห่ง กว่า 600 คน เข้าร่วมดังกล่าว

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก  ประชาชนต้องดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดในสังคม  จนบางครั้งลืมนึกถึงสภาวะสุขภาพ  ทำให้เกิดโรคติดต่อ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก  โรคเอดส์  โรคมือ เท้า ปาก  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  โรคฉี่หนู  นอกจากนี้ยังพบโรคอุบัติใหม่ คือ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่  โรคฝีดาษลิง โรคติดเชื้อไวรัส RSV 

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้เห็นความสำคัญในการเสริมสร้างให้ประชาชน มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ  โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ

มีวิทยากรจากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง และสำนักงานสาธารสุขจังหวัดตรัง มาให้ความรู้ ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา สนับสนุนงบประมาณเกือบ 100 ล้านบาท ในการซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชน รวมถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้กับทางจังหวัดอีกด้วย