การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 14-09-2022

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย สงขลา พัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมงานพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ โดยมีช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุสโสกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจ บริเวณลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลสาบสงขลา จำนวนกว่า 10 ราย นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเพิ่มมูลค่า จัดแสดงในกิจกรรม พัฒนาผู้ประกอบการ หนึ่งในกิจกรรมย่อยจากโครงการ พัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ โดยมีประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ที่บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการ มีกลุ่มเป้าหมายเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการ เป็นบุคคลทั่วไป 20 ราย และ นักศึกษารวมถึงศิษย์เก่า 20 ราย เป็นกิจกรรมที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดขึ้น ภายใต้กรอบ งบประมาณโครงการการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เป้าหมายเพื่อต้องการพลิกโฉมประเทศ ด้วยมหาวิทยาลัย โดยการสร้างและพัฒนาคนที่มีทักษะและทัศนคติตอบโจทย์ความต้องการในศตวรรษที่ 21 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศตามแนวทาง Value-based economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย เปิดเผยว่า การพัฒนาผู้ประกอบการ เน้นกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน มุ่งหวังเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ในยุคของการท่องเที่ยววิถีใหม่ ทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับสร้างโอกาสและศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการท่องเที่ยว