การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 01-04-2020

จังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2563

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

ในที่ประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์โรคและมาตรการป้องกันในพื้นที่จังหวัดตรัง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค การสื่อสารความเสี่ยง แนวทางการปฎิบัติตนในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัส Covid19 ผลการดำเนินการตั้งด่านตรวจ จุดสกัดเพื่อคัดกรองคนที่เข้ามาในพื้นที่อำเภอปะเหลียน อำเภอนาโยง อำเภอรัษฎา และ อำเภอสิเกา

ส่วนในเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของ Cohort Ward หอผู้ป่วยรวมเฉพาะผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 Cohort Hospital โรงพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงโรงพยาบาลสนามที่รองรับผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดตรัง ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกัน แต่งตั้งคณะทำงานที่รับผิดชอบในการสำรวจสถานที่ ได้แก่ ร.15 พัน 4 โรงพยาบาลหาดสำราญ และ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สำรวจด้านงบประมาณ การเตรียมพร้อมการส่งต่อผู้ป่วยทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน โดยให้คณะทำงานรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป