การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 06-01-2023

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำทีมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าพบนายกรัฐมนตรี ขับเคลื่อนการเติมทุน เติมลูกค้า เติมความรู้ เติมนวัตกรรม เร่งแก้ปัญหา supply side

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ประจำปี 2566-2568) ได้นำทีมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และแสดงวิสัยทัศน์ ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย ปี 66 ณ.ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทางด้านนายชินวัฒน์  อุดมนิยม นายกสมาคมที่พักบูติกภูเก็ต ในฐานะตัวแทนโรงแรมเล็กทั่วประเทศ ได้นำเสนอปัญหาอุปสรรค และขอความเมตตาความช่วยเหลือในการผลักดันเร่งรัดประกาศใช้บังคับกฎกระทรวง 2 ฉบับ  ที่ได้ยกร่างเสร็จมานานแล้ว เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อยทั่วประเทศกว่า 70,000 ราย ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มรากหญ้าจำนวนกว่าล้านคน ได้มีโอกาสปรับปรุงอาคารตามเกณฑ์ถูกต้องตามกฎหมายได้ พร้อมกับขอให้มีโอกาศสามารถประกาศบังคับใช้ได้ในเดือนมกราคม 2566 นี้

เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ท่านนายกฯ คือ

1. กฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดประเภท และมาตรฐานของสถานที่พัก ที่ไม่เป็นโรงแรม พ.ศ. ....... ยกร่างโดยกรมการปกครอง ห้องพักไม่เกิน 10 ห้องและจำนวนไม่เกิน 30 สิบคน ที่ได้ทีมการประชาพิจารณ์ ไปแล้ว 2  ครั้ง ช่วง ในเดือนมกราคม 2565 และ เดือน กรกฎาคม 2565

2.กฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ...............หรือกฎกระทรวงที่พักตามขนาดไซส์อาคาร SMEs  โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ยกร่างเสร็จ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ พรบ.โรงแรม และคณะกรรมการควบคุมอาคารเรียบร้อยแล้ว เพื่อเติมโอกาส : ใบอนุญาตโรงแรมขนาดเล็ก เพื่อเข้าถึงแหล่งทุน Restart

โดยท่านนายกฯได้ให้ความกรุณารับจะดำเนินการตามที่เสนอโดยสั่งผ่านเลขาฯ ดร.พีระพันธุ์ สาละรัฐวิภาค ให้ติดตามเร่งรัดกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคของโรงแรมเล็กทั่วประเทศต่อไป