การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 27-11-2022

โครงการอารยเกษตร โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

ที่โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย หมู่ที่ 4 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง น.ส.วาสนา ศรีเปาระยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย ที่เป็นโรงเรียนอารยเกษตร

ที่ก่อให้เกิดความรักสามัคคี ความภาคภูมิใจในหมู่ครู นักเรียน รวมถึงผู้ปกครองอีกด้วย และยังเป็นแหล่งผลิตอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้กินอาหารที่มีประโยชน์และปลอดสารพิษ

     สำหรับห้องเรียนต่างๆจะประกอบไปด้วย ห้องเรียนแปลงนาสาธิต โดยจะมีการทำนาปลูกข้าวกันเองภายในโรงเรียน มีครู นักเรียน ผู้ปกครอง ช่วยกันทำ ห้องเรียนสวนยางแนวใหม่ ภายในสวนยางพาราก็จะมีการปลูกพืชผักต่างๆแซมเข้าไป ซึ่งจะเป็นพืชสมุนไพร พืชผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์สามารถนำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนได้

     

ห้องเรียนฟาร์มไก่อารมย์ดี ก็เป็นอีกห้องเรียนหนึ่งที่ มีการเลี้ยงไก่โดยนักเรียนจะช่วยกันดูแลให้อาหารไก่ และเก็บไข่ไก่ในแต่ล่ะวันมาทำเป็นอาหารเช่นกัน ร่วมไปถึงห้องเรียนเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และแปลงเกษตร ฯ

นอกจากนั้นยังสอนให้นักเรียนผสมปุ๋ยหมักด้วยตัวเอง ไว้ใช้ในแปลงเกษตรของโรงเรียนอีกด้วย โดยที่ไม่ต้องไปซื้อหาปุ๋ยจากภายนอก ซึ่งผลผลติทุกอย่างที่ออกมาจะปลอดสารพิษและมีประโยชน์ ล้วนเป็นฝีมือของครูและนักเรียนที่ช่วยกัน

     ในขณะเดียวกัน ก็ได้รับความร่วมมือและจากข่วยเหลือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ถือเป็นการเดินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างน่าชื่นชม ที่สำคัญคือการเกิดความรักสามัคคีขึ้นในหมู่นักเรียนและครู-ผู้ปกครอง