การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 02-11-2020

มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ร่วมจัดนิทรรศการและรายงานความก้าวหน้า AIC Trang ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดตรัง 

พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร, ผศ. มาโนช ขำเจริญ และ ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องผลผลิตหอยนางรมจากโรงเพาะฟักสู่เกษตรกร และเรื่องการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง

 พร้อมเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดตรัง ต่อ ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมแห่งชาติ