การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 06-09-2020

จังหวัดตรัง กรมโยธาธิการและฝังเมือง และบริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จัดการประชุมรับฟังความคิด เห็นครั้งที่ 1

กรมโยธาธิการและฝังเมือง และบริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จัดการประชุมรับฟังความคิด เห็นครั้งที่ 1 ชาวบ้านเสนอให้ผู้รับผิดชอบก่อสร้างทางเดินลงทะเลของควายบนเกาะ และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ที่อาคารอเนกประสงค์ นายณัฐพงค์ นาคทุ่งเตา ปลัดอำเภอปะเหลียนพร้อมด้วย อบต.เกาะสุกร กรมโยธาธิการและฝังเมือง และบริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมกันจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเล ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ระยะที่ 2) บริเวณชายหาดแตงโม หมู่ 2 ด้านทิศใต้ของเกาะสุกร ต่อเนื่องจากแนวเขื่อนกำแพงคอนกรีตเดิม มีปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเป็นระยะทางยาว

โดยการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการ ขั้นตอน แนวทางการศึกษา และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงรับทราบปัญหาที่ประชาชนได้รับอยู่ในปัจจุบัน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการ เข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


โดยชาวบ้านในที่ประชุมได้เสนอให้ผู้รับผิดชอบโครงการศึกษาและก่อสร้างทางขึ้นลงเล่นน้ำทะเลของฝูงควาย ที่ชาวบ้านในพื้นที่เกาะสุกร เพราะวิธีคนกับควายบนเกาะสุกร ถือเป็นเอกลักษณ์การท่องเที่ยวที่สำคัญ และชาวบ้านได้เสนอให้มีการปรับภูมิทัศน์บนสันเขื่อนหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ อีกด้วย

 

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทำการศึกษาและออกแบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแล้วความยาวประมาณ 800 เมตร โดยออกแบบเป็นเขื่อนคอนกรีตขั้นบันได ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จความยาว 250 เมตร และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอีก 550 เมตร และจากการสำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 พบว่าพื้นที่ต่อเนื่องจากเขื่อนฯ ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำลังก่อสร้าง ยังคงมีปัญหาการกัดเซาะอยู่มีความยาวประมาณ 650 เมตร

ซึ่งพื้นที่ด้านหลังมีถนนเลียบชายฝั่ง และพื้นที่เกษตรกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินโครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเล ตำบลเกาะสุกร

สำหรับโครงการก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเลที่มีลักษณะเป็นกำแพง ริมชายฝั่งทุกขนาดไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ระยะที่ 2) ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชนและสังคม วัฒนธรรม อาชีพ ความปลอดภัย วิถีชีวิตน้อยที่สุด

กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ไออีอี) ควบคู่ไปกับการสำรวจออกแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในครั้งนี้