การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 22-08-2020

หน่วยส่งเสริมและวิจัยธนาคารปูม้า มทร.ศรีวิชัย ถ่ายทอดการทำปุ๋ยชุมชนจากเปลือกปูม้า ชุมชนเกาะสุกร อ.ปะเหลียน สนุบสนุนทุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563 ดร.วิกิจ ผินรับ หัวหน้าโครงการธนาคารปูม้า หน่วยส่งเสริมและวิจัยธนาคารปูม้า มทร.ศรีวิชัย (คืนปูม้าสู่ทะเลไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี) การดำเนินงานระยะที่ 2 พื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่ พร้อมด้วย ดร.ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์ และคณะทำงาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ การทำปุ๋ยชุมชนจากเปลือกปูม้า ภายใต้การจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในจังหวัดตรังและกระบี่ สนุบสนุนทุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดยมี นางราตรี จิตรหลัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สาวะอิน สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นวิทยากร พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ “การทำปุ๋ยชุมชนจากเปลือกปูม้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”สู่ชุมชนเกาะสุกร ตามแนวทาง BCG Model กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด กระจายโอกาส กระจายรายได้ และนำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

 

ดร.วิกิจ ผินรับ กล่าวว่า ประการสำคัญที่ ทีมงานธนาคารปูม้า หน่วยส่งเสริมและวิจัยธนาคารปูม้า มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นเกาะสุกร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ การทำปุ๋ยชุมชนจากเปลือกปูม้านั้น เนื่องจากเกาะสุกรเป็นชุมชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวประมง ร้อยละ 70 มีการจำหน่ายปูม้าสู่ผู้บริโภคโดยทั่วไป เนื่องจากปูม้ามีรสชาติดีและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

โดยปัจจุบันมีการผลิตเนื้อปูม้ามากขึ้นในพื้นที่ชุมชนประมงชายฝั่ง โดยในกระบวนการผลิตจะมีการปล่อยของเสีย ในส่วนของขยะมูลฝอยที่เป็นเปลือกปูม้า เศษปูม้า ซึ่งเป็นขยะอินทรีย์และส่งผลทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ส่งกลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ อย่างไรก็ตามเปลือกปูม้าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรได้ แนวทางการนำเปลือกปูม้ากลับมาใช้ประโยชน์ คือ การนำกลับมาเป็นส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากเปลือกปูม้ามีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชในส่วนของการส่งเสริมการเจริญเติบโต ของราก และเป็นแหล่งธาตุอาหารให้แก่พืชสามารถนำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตได้ ทั้งนี้ ผลิตขึ้นภายใต้แบรนด์ ปุ๋ยเปลือกปูม้า ตราแตงโมเกาะสุกร เพราะแตงโมเกาะสุกรไม่ลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนแตงโมที่อื่นๆคือ วิธีการปลูกที่ริมชายหาด ใกล้กับทะเลและปลอดสารเคมี


ผศ.เอนก สาวะอินทร์ เปิดเผยว่า ประโยชน์ของปุ๋ยชุมชนจากเปลือกปูม้า ช่วยปรับสภาพดินให้มีปริมาณอินทรียวัตถุปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และมีส่วนผสมของเปลือกปูม้าที่ช่วยเสริมการเจริญเติบโตของรากพืช การผลิตปุ๋ยชุมชนจากเปลือกปูม้า ใช้วัตถุดิบสำหรับการผลิต คือ มูลสัตว์ (เช่น มูลไก่ มูลนกกระทา หรืออาจใช้มูลวัวเป็นวัตถุดิบหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เปลือกปูม้า ร้อยละ 20 ส่วนผสมอื่นๆ เช่น ปูนขาวจากเปลือกหอย ไม่เกินร้อยละ 5 และใช้น้ำ หรือ น้ำผสมน้ำหมักชีวภาพ เพื่อผสมสำหรับทำการอัดเม็ด โดยมีขั้นตอนกรรมวิธีการผลิต คือ 1.การนำวัตถุดิบตากแดดให้แห้ง 2.การบดวัตถุดิบให้ละเอียด 3.การผสมวัตถุดิบและการอัดเม็ด และ 4.การตากปุ๋ยชุมชนจากเปลือกปูม้าและนำใส่บรรจุภัณฑ์


ทั้งนี้ หากชุมชนใดหรือท่านที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วิกิจ ผินรับ โทร. 081-8934374 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง