การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 05-04-2023

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2566

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ตรัง ชั้น 2 โดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บ รังนกอีแอ่นจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายวิศิษฎ์ วงศ์สิริพรกุล ปลัด อบจ.ตรัง และข้าราชการอบจ.ตรัง ในฐานะเจ้าหน้าที่งานธุรการรังนกอีแอ่นจังหวัดตรัง เข้าร่วม โดยที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินคดีแพ่งกับ หจก.ญาดา แอนด์รีสอร์ท กรณีเรียกค่าอากรที่ค้างชำระ

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ มี 2 เรื่อง คือ การขอความเห็นชอบอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อให้ อบจ.ตรัง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้สัญญาสัมปทานการเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่อ.กันตัง และอ.สิเกา จ.ตรัง ในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมตามข้อ 69 วรรคหนึ่งของระเบียบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และเรื่อง หนังสือตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานของรัฐกรณีการให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา มี 2 เรื่อง คือ การจัดเก็บเงินอากรรังนกอีแอ่น กรณีนางสาวพิมลรัตน์ เทศนอก ผู้รับสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ตามสัญญาสัมปทานเลขที่ 01/2505 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2564 ได้ค้างชำระเงินอากร จำนวน 3 งวด และเรื่องการพิจารณาเรื่องส่วนแบ่งกำไรในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามสัญญาสัมปทานข้อ 3 เลขที่ 1/2558 และเลขที่ 2/2558