การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 20-12-2022

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประธานในพิธีเปิด โครงการ “กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” จังหวัดตรัง
ณ ห้องประชุมเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง โดยมี ผศ.นเรศขวัญทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กล่าวว่าการจัดโครงการดังกล่าว นั้นเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาและยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนให้มีคุณภาพ
โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการ สินค้าชุมชนเข้าร่วมโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” (STI for OTOP) ร่วมรับฟังการบรรยาย รวมทั้งหมด 14 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ลูกหยี จากกลุ่มวิสาหกิจลูกหยีแปรรูปบ้านทนองแสง 2.กุ้งแห้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรทุ่งรวงทอง 3.เต้าเจียววิสาหกิจชุมชนบ้านบนควน 4.ปลาหวาน กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารทะเลบ้านตะเสะ 5.ปลาเค็ม กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลกิตติยาปลาเค็ม 6.เครื่องดื่มกล้วยน้ำว้าดิบ วิสาหกิจชุมชนทรัพย์ดำรง 7.กล้วยฉาบน้องตังเม กลุ่มกล้วยฉาบน้องตังเม 8.กาละแม กลุ่มสัมมาชีพ 9.ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมกะช่อง 10.ผ้าชิ้นเอนกประสงค์ ครามคูณ 11.ผ้าบาติก พญาบาติก 12.ปาล์มน้ำมันแดง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน 13. ชาพริกไทย ชาพริกไทย และ14.เครื่องแกงใต้
โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านบางค้างคาว ซึ่งมีคณะทำงานที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว
ด้านนายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการ กลุ่มสงเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวให้ความรู้ความเข้าใจ การดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยเป็นการพัฒนา OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป
พร้อมทั้งแนวชี้แจงแนวทางการคัดเลือกสถานประกอบการที่มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการพัฒนาและยกระดับ ฯ ต่อไป โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการกิจกรรม OTOP สัญจร จำนวน 12 จังหวัด ดังนี้ ภาคเหนือ : แพร่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น อุดรธานี อำนาจเจริญ ภาคกลางและตะวันออก : นนทบุรี สระบุรี จันทบุรี ภาคใต้ : พัทลุง สุราษฎาร์ธานี ตรัง เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป