การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 14-09-2022

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ตระหนักถึงปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง นำนักศึกษาเข้ารับการอบรมการใช้สารกัญชงกัญชาที่ถูกต้องและเหมาะสม รู้เท่าทันภัยยาเสพติด

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม นำโดย อาจารย์ชุลี หมีรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา, อาจารย์พิมพรรณ จิตนุพงศ์ หัวหน้าแผนกงานพยาบาล จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นและการใช้สารกัญชงกัญชาที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤษตะวัน พริกคง นักจิตวิทยา และคุณกชพร บางโรย พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราชอาจารย์ชุลี หมีรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า จากเหตุการณ์ ข่าวสารที่ได้รับกันบ่อยครั้งในปัจจุบันปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มรุนแรงและขยายมากยิ่งขึ้น นับเป็นปัญหาสำคัญที่สามารถทำลายความมั่นคงของชาติ เยาวชนจำนวนมากตกเป็นทาสของยาเสพติด โดยเฉพาะกัญชา ยาบ้า เพราะหาซื้อได้ง่าย มีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในฐานะที่มีภารกิจในการดูแลเรื่องสุขภาพ ระเบียบวินัย ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดและวิวัฒนาการของยาเสพติด รู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดและเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด ลดและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นรวมทั้งการใช้สารกัญชงและกัญชาอย่างถูกวิธี

อีกทั้งเพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เช่น ห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ใช้กัญชาหรือกัญชง เพื่อการนันทนาการใดๆ อย่างเด็ดขาด เพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น อาการทางจิต และระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย งดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆของกัญชาหรือกัญชงและห้ามมิให้นักเรียน นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆของกัญชาหรือกัญชง เข้ามาบริโภคในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเด็ดขาด

ให้ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือการผลิตสื่อนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงที่เกินปริมาณตามที่กระทรวงสาธารสุขประกาศกำหนด ให้นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง ประชาชน หรืชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากอันตรายของกัญชงหรือกัญชา เป็นต้น