การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 06-01-2021

ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ตรัง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายไพบูลย์ โอมาก นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสุภมาส ศรมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เน้นย้ำถึงมาตรการการเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดตรัง ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564


มีการสรุปผลรายงานบุคคลที่เข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันตัวของจังหวัด ความก้าวหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง ได้ลงพื้นที่อาคารโรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สถานที่จัดตั้งทำโรงพยาบาลสนาม เรียบร้อยแล้ว และได้ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมถึงทำรายละเอียดโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เป็นเงินทั้งสิ้น 6,658,732 บาท โดยใช้งบประมาณของสำนักงานสาธารณสุข จำนวน 900,000 บาท และขอสนับสนุนเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จำนวน 5,758,732 บาท เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และรองรับผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดตรัง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาร่างประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จังหวัดตรัง และการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ