การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 01-07-2022

มทร.ตรัง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ประธานในพิธีเปิด และได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต้องเรียนรู้ ปรับตัวสู่สังคมใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ของทั้งสามสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวต้อนรับนักศึกษา ภายใต้การจัดโครงการโดยงานบริการการศึกษา

 

ภายในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยสโมสรนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินสร้างรอยยิ้มให้กับน้องนักศึกษาปี 1 และกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอน สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

รวมทั้งได้รับทราบขั้นตอนวิธีการรับบริการ และตอบข้อคำถามในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องการทราบ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ตลอดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยจนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นบัณฑิตได้อย่างภาคภูมิใจ