การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 20-05-2022

ททท. จับมือพันธมิตรกระตุ้นเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช CBT Exclusive Trip (เส้นทางท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช : พรหมคีรี – คีรีวง – ปากพูน)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช จับมือพันธมิตรภาคเครือข่ายท่องเที่ยวร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช และ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง และนครศรีธรรมราช เดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกระตุ้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 3 จังหวัด ผสานความร่วมมือจัดกิจกรรม CBT Exclusive Tripเพื่อสร้างเครือข่าย Multi-Stakeholder และบูรณาการทิศทางการให้บริการด้านการท่องเที่ยวร่วมกันสร้าง Tourism Business Ecosystem ที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันสู่การกระจายรายได้สู่ทุกภาคส่วน  และเป็นการค่าใช้จ่ายและกระตุ้นความถี่ในการเดินทางชองนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้วยการนำเสนอคุณค่าของสินค้าที่ได้รับการสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวภายใต้ทิศทางของภูมิภาค และกลุ่มจังหวัด ขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีแนวคิดมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพชุมชนและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวของเครือข่ายและเน้นการจัดกิจกรรมที่จะสามารถต่อยอดสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวให้ผนวกกับนวัตกรรมในรูปแบบ  New Normal สร้างความเชื่อมั่นและเข้าถึงความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าในวันธรรมดา

 

โดยนำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงในพื้นที่ อ.พรหมคีรี - อ.ลานสกา(คีรีวง) - อ.เมือง (ปากพูน) จ.นครศรีธรรมราช  กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้ประกอบการการท่องเที่ยวโดยชุมซน (Community - Based Tourism - CBT), ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, ผู้ประกอบการโรงแรม, ชมรม, สมาคมและสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช  จำนวน 60 คน ร่วมจัดทริปสุด Exclusive เป็นระยะเวลา 2 วัน โดยวันแรก : เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช อาทิ เส้นทางท่องเที่ยว อ. พรหมคีรี ได้แก่ วัดเขาขุนพนม แหล่งประวัติศาสตร์และวรรณคดี ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน - ศูนย์บ่มเพาะ Young Smart Farmer เรียนรู้กิจกรรมในฟาร์มเกษตรออร์แกนิค - ลิ้มรสอาหารพื้นบ้าน ณ ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก - ชมความงดงามของเส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ำตกพรหมโลก อุทยานแห่งชาติเขาหลวง หลังคาแดนใต้ รับฟังการบรรยายของเจ้าหน้าที่ และทดลองเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะสั้น - เช็คอิน Aston Gilbert เยี่ยมชม Coffee Shop แห่งใหม่กับงานสถาปัตยกรรมที่แปลกตาสไตล์นีโอ-โมเดิร์น ที่เน้นการออกแบบทันสมัย สะท้อนแสงเงาและดึงความสวยงามของธรรมชาติรอบๆ เข้ามายังในตัวอาคาร และปิดท้ายด้วยการร่วมกิจกรรมเสวนาการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ณ @พรหมโลก แคมป์ไซต์ คาเฟ่ จากนั้นเดินทางไปพักค้างคืน ณ หมู่บ้านคีรีวง สูดโอโซนแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

และวันที่สอง : ร่วมทดสอบกิจกรรมชุมชนในหมู่บ้านคีรีวง ได้แก่ กิจกรรมผ้ามัดย้อม ณ กลุ่มใบไม้บ้านคีรีวงและทำกิจกรรมผ้ามัดย้อม ณ กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง  จากนั้นเดินทางต่อไปตื่นตาตื่นใจแหล่งท่องเที่ยวชุมชนปากพูน นั่งรถม้า ลงเรือล่องอุโมงค์ป่าโกงกาง และ ช้อป ชม ชิม เที่ยว ตลาดปากพูน Feel Good Station @สวนคำสิงห์  อันจะนำมาซึ่งการผสานแนวคิดร่วมกันผลักดันสู่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และเชื่อมโยงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวระหว่าง 3 จังหวัด และมีโอกาสขยายตัวไปยังจังหวัดใกล้เคียงอื่น ๆ

ทางด้าน ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดตรังเข้าร่วมกิจกรรม CBT Exclusive Trip และร่วมเสวนาหัวข้อ “เที่ยวชุมชนอย่างประสาน แบบสร้างสรรค์ ประกันความยั่งยืน” ซึ่งมีผู้เสวนา ดังนี้ นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช, นายจรูญ  แก้ววจีทรัพย์  นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง, ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง, นางสาวศิริกมล  แก้วแสงอ่อน  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ,นายเกียรติคุณ  รอดตัว  ผู้จัดการแผนงานเสริมพลังเครือข่ายท่องเที่ยวปลอดภัยระดับจังหวัด (สสส.)

 

สำหรับการจัดกิจกรรม CBT Exclusive Trip ในครั้งนี้  นับเป็นโอกาสอันดีที่จะสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์วิกฤติและสร้างโอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวให้สามารถผสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดใกล้เคียง   โดยเป็นการดำเนินการภายใต้แผนวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2561 - 2565 และแผนกลยุทธ์การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ในประเทศ ปี 2565 ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเพิ่มความถี่ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย รวมถึงกระจายการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา เน้นพื้นฟู ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอก เครือข่าย และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีด้านดิจิตอลมาใช้ในระบบธุรกิจท่องเที่ยวระดับชุมชนท้องถิ่น อันจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการ ภายใต้การส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นที่ที่มีเป้าหมายคือการมุ่งเน้นการ ท่องเที่ยวเซิงคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต