การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 18-05-2022

มทร.ศรีวิชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 โดยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สู่สาธารณะชนทั้งในและต่างประเทศ

ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างฐานความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้แนวคิด “๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable development)”

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงานโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ด้านศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานเปิดงาน และแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนองค์ความรู้ งานวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่การสร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน” ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะผู้วิจัย ร่วมจัดนิทรรศการ นำเสนอ ผลิตภัณฑ์จากโครงการ “การยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน”

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2564 เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พริกไทยพื้นถิ่นเป็นที่รู้จักสู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศต่อไป