การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 13-01-2022

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สร้างนวัตกรรมระบบติดตามสถานะนักท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า

ปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีบทบาทและการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง อีกทั้งในปัจจุบันโลกได้ประสบปัญหากับโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก รวมถึงการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาด้วย

เนื่องจากเป็นถนนทางเดียวและทางแคบ โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้การเดินเท้าเข้ามาเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ในย่านเมืองเก่า ทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงคิดนวัตกรรมระบบติดตามสถานะของนักท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีความทันสมัยโดยสมารถติดตามและตรวจสอบจำนวนนักท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าได้ ซึ่งผลงานของนวัตกรรมดังกล่าวได้รับหนังสือรับรองนวัตกรรมนักศึกษา

โดยมีกลุ่มนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ที่คิดค้นประดิษฐ์ในวัตกรรมดังนี้นำโดยนางสาวนุชสรา ขุนทอง  นายศรายุธ ประดับจันทร์  นางสาวสาธินี งามไตรไร นางสาวจันทนิภา จันทร์ฉาย นายธนชัย แก้วสองเมือง ซึ่งในการประดิษฐ์นวัตกรรมดังกล่าวมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และรวมถึงการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน โดยการนำเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้เติบโตต่อไป สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074-317112