การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 25-02-2021

คณะผู้บริหาร อบจ.ตรัง ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการของกองช่าง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตรัง โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการ และข้าราชการสังกัดกองช่าง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
นายสำรอง ปราบแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ได้นำเสนอปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ปัญหาเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอ 2. เครื่องมือในการทำงานไม่เพียงพอ และ 3. ปัญหาสภาพพื้นที่ที่จะเข้าไปดำเนินโครงการฯ เช่น อยู่ในเขตป่าไม้ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ มีเสาไฟฟ้า เป็นต้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้การดำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน กำแพงกันการกัดเซาะถนน เป็นต้น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากขึ้น เป็นการอำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนชาวจังหวัดตรัง