การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 22-02-2021

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”จำนวน 100 แปลง พร้อมทั้งยืนยันรัฐบาลกำลังแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม
ที่ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายอำนวย พิณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน ลงพื้นที่มอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”จำนวน 100 แปลง
 
ทั้งนี้นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดตรัง ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ดังนั้นการออกโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการเป็นเอกสารสิทธิ์จึงมีความสำคัญและเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น
โดยโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการสามารถนำไปสร้างงาน สร้างรายได้ นับวันที่ดินหายากและมีราคาสูงขึ้นทุกวัน จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับแจกโฉนดที่ดินหวงแหนที่ดินของตนเอง อย่านำไปจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่จำเป็น อย่าให้สูญหายหรือถูกผู้อื่นหลอกลวงเอาไปใช้ในทางที่เสียประโยชน์ หรือหากต้องการจะจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมใดๆ ให้ขอคำปรึกษาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน หรือนายอำเภอ ส่วนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดิน ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจที่ดินจะเร่งรีบดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป
ซึ่งในการดำเนินการสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกระบี่-พังงา-ตรัง-สุราษฎร์ธานี ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน ซึ่งได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 1 สายสำรวจ เป้าหมาย 714 แปลงต่อปี ในส่วนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินของรัฐมานานนั้นขณะนี้ทางรัฐบาล กำลังแก้ไขกฎหมาย กทช.โดยจะสามารถให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินของรัฐได้ แต่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ให้ได้
อีกทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่มานานในที่ดินของรัฐจะไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี แต่ต้องไม่มีการบุกรุกเพิ่มขึ้นจากของเดิมและต้องไม่มีผู้ที่เข้าไปบุกรุกรายใหม่ นโยบายรัฐบาลกำลังแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้