การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 18-01-2021

บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด ประกาศชี้แจงเหตุการณ์หลังกรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้มีการตรวจเชิงรุกและขอความร่วมมือจากบริษัทฯ ในการตรวจแรงงานต่างด้าว จำนวน 150 คน จากผลการตรวจเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น. ปรากฎว่าพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 2 คน เป็นแรงงานต่างด้าว (เชื้อที่พบเป็นเชื้อที่อ่อน) 

ทั้งนี้พนักงานทั้ง 2 คน เป็นพนักงานเก่า ไม่มีการเดินทางออกนอกพื้นที่แต่อย่างใด ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งตัวพนักงานเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยยอด เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ในทันที ตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดให้ดำเนินการมีดังนี้

1. สาธารณสุขดัดแยกผู้สัมผัสใกล้ชิด (กลุ่มเสี่ยง) : สาธารณสุขดำเนินการคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดได้ จำนวน 15 คน (ต่างด้าว 9 คน, คนไทย 6 คน)

2. สาธารณสุขกำหนดกักตัวกลุ่มเสี่ยง : บริษัทฯ ได้ดำเนินการกักตัวกลุ่มเสี่ยงทั้ง 15 คน ที่ตึกบ้านพัก 4 ชั้นของบริษัทฯ เป็นการปิดพื้นที่ทั้งตึกสำหรับกักตัวพนักงานฯ โดยปฏิบัติตามแนวทางของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

3. สาธารณสุขกำหนดใกำความสะอาดพื้นที่เสี่ยง และพักการใช้งานบริเวณดังกล่าว จำนวน 3 วัน ติดต่อกัน :บริษัทฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดและงดใช้พื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นมา

โดยมาตรการดังกล่าวบริษัทฯได้ดำเนินการอย่างรัดกุมและครบถ้วนและเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ทางบริษัทฯได้มีมาตรการที่เข้มข้นและรัดกุมมากยิ่งขึ้น ในการป้องกันไม่ให้เชื้อกระจายไปสู่ภายนอก โดยกำหนดมาตรการดังนี้

1. Big Cleaning พื้นที่ทั้งหมด ทั้งในส่วนโรงงาน สำนักงาน บ้านพัก 100%

2. กักตัวพนักงานกลุ่มเสี่ยง กันพื้นที่ 100%

3. ดำเนินการตรวจพนักงานบริษัทฯ ทุกคน 100% ทั้งพนักงานไทยและต่างด้าว

4. กำหนดให้พนักงานบางส่วนปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from home) เพื่อเว้นระยะห่างลดการเดินทาง

5. บริษัทฯ มีมาตรการสำหรับพนักงานที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง งดร่วมกิจกรรมทางสังคมทั้งหมด

6. พนักงานทุกคน โหลด ติดตั้ง ใช้แอพพลิเคชั่น หมอชนะ 100%

7. มาตรการอื่นๆ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ทางบริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด จึงเรียนมาเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงความห่วงใยในสวัสดิภาพ และมาตรการอันเข้มข้น ไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่สาธารณชนต่อไป