การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 15-12-2020

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจัดอบรมการอบรม หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมการเป็นนักการค้า โครงการยกระดับผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพจังหวัดตรังสู่สากล

ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การเตรียมความพร้อมการเป็นนักการค้า” ตามโครงการยกระดับผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพจังหวัดตรังสู่สากล

ทั้งนี้จังหวัดตรัง เห็นความสำคัญของการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพจังหวัดตรังให้เข้าถึงโอกาสทางการค้า สามารถก้าวไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประกอบกับจังหวัดตรังมีศักยภาพด้านสินค้าอาหารที่มีความโดดเด่น อีกทั้ง มีสินค้าของใช้ของตกแต่งบ้านและของที่ระลึกที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งยกระดับการค้าก้าวสู่สากล สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินการโครงการยกระดับผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพจังหวัดตรังสู่สากล ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการอบรมยกระดับผู้ประกอบการจังหวัดตรังสู่สากล และกิจกรรมเจรจาการค้าและร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อขยายโอกาสและช่องทางการตลาด สำหรับการจัดอบรม “การเตรียมความพร้อมการเป็นนักการค้า” ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563

และได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการค้าออกระหว่างประเทศ ร่วมถ่ายทอด ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อเตรียมพร้อมเป็นนักการค้า ได้แก่ คุณจันธิชาภรณ์ พันธุ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การลงทุน และการส่งออก บรรยายในหัวข้อ หัวข้อ “Start Up ผู้ประกอบการรายใหม่ยุค New Normal กับการก้าวไปอย่างไร...ให้สำเร็จ” ,คุณเรวดี  สุขสราญรมย์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มาหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรยายในหัวข้อ  “การเตรียมการส่งออก พิธีการศุลกากร และขั้นตอนการส่งออกด้วยเงื่อนไขแต่ละประเทศที่ผู้ประกอบการต้องรู้”

ดร. สุธน ปิติโชติวัฒนา ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการเงินและการลงทุน และคุณจุฑารัตน์ จริตงาม ฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด  เสวนาหัวข้อ “การทำการตลาดยุค New Normal... และพฤติกรรม ผู้บริโภคที่ต้องเข้าถึง ” คุณวิณัฐมิตรา สกุลเรมธนาภักดี   กรรมการผู้จัดการ บริษัทโชคนิตยา กระบี่  เสวนาหัวข้อ “แชร์ประสบการณ์ ก้าวแรกการตลาดในต่างประเทศ”โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการอาหาร กลุ่มของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก OTOP SMEs ผู้สนใจทั่วไปและภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 160 ราย