การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 25-11-2020

วันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ครบรอบปีที่ 17

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563ครบรอบปีที่ 17 แสดงพลังความสามัคคี ถวายความจงรักภักดี และสืบสานพระราชปณิธาน ป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองตรัง จ.ตรัง นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีวันก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยจัดให้มีโครงการ “เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดตรัง ปี 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย.2563 มีผู้เข้าร่วม 480 คน
นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตรัง กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดในวันนี้กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน การพัฒนากลไกแกนนำในพื้นที่ให้เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ซึ่งเป็นกลยุทธ์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงห่วงใยต่อวิฤตมหันภัยจากยาเสพติด โดยมีพระประสงค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส) ได้นำทรัพย์ดังกล่าวมาขอพระราชานุญาตจัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” และกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน