การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 05-11-2020

พิธีเปิดงาน “เสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา”

พิธีเปิดงาน “เสน่ห์ตรัง และหนังโนรา” ที่ศาลหลักเมืองตรัง ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน “เสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา” ภายใต้โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ประจำถิ่นและความเป็นไทย โดยมีนางเลขา  สุวรรณชสตรี วัฒนธรรมจังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับงานเสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้โครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ประจำถิ่นและความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดตรัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง อำเภอกันตัง เทศบาลตำบลควนธานี และโรงเรียนควนธานี

ทั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ สืบทอด  เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยกย่องและให้เกียรติศิลปินและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกันสร้างสรรค์สืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่ในสังคมสืบไป 

ภายในงานจะเป็นการจัดงานในรูปแบบร่วมสมัย ด้วยการนำเสนอผ่านเรื่องความเชื่อ ความศรัทธา  การแสดง การละเล่น ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 5-9  พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณศาลหลักเมืองตรัง 

ทั้งนี้ ในพิธีเปิด มีการแสดงมโนราห์ 109 ชีวิต, การแสดงโขน ชุดพระรามข้ามสมุทร, การแสดงพิธีเปิด พหุศิลป์ถิ่นเมืองตรังและนาฎยศิลป์ถิ่นเมืองตรัง, การแสดงชุดพิธีเปิดงานการแสดง แสง สี  เสียง “หลักเมืองเรืองรอง เมืองทองเมืองตรัง เมืองหนังเมืองโนรา” พร้อมทั้งรับชมมโหรสพภายในงาน และการจัดนิทรรศการมีชีวิต