การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 30-10-2020

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง มอบเงินรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำยางสดแก่สหกรณ์ เพื่อผลิตเสาหลักนำทางยางพารา

ที่ชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมการยางตรัง จำกัด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง  มอบเงินรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำยางสดแก่สหกรณ์ เพื่อผลิตเสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 11 สหกรณ์สมาชิก พร้อมร่วมลงนามซื้อขายน้ำยางสดเพื่อแปรรูปเป็นน้ำยางข้น  ผลิตเสาหลักนำทางยางพารา ระหว่างประธานชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมการยางตรัง จำกัด กับ ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย  

และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเสาหลักนำทางยางพารา โดยมีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง เขต 2 ,นายไพบูลย์  โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ,นายจรูญศักดิ์  สุขขุม  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ยังได้เปิดป้ายชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมการยางตรัง จำกัด ที่ผลิตหมอนยางพาราและเสาหลักยางพาราเพื่อสร้างความร่วมมือ ในการช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ เพิ่มสัดส่วนการใช้ยางพาราภายในประเทศ เสริมสร้างให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองต่อยอดสู่การเป็นตัวอย่างความสำเร็จต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคม 

ซึ่งชุมนุมสหกรณ์จะจ้างผลิตและจัดซื้อน้ำยางข้น จากกองจัดการโรงงาน 2 การยางแห่งประเทศ ไทยมาผลิตเสาหลักนำทางยางพาราและผลิตภัณฑ์อื่นๆ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ข่าวสารด้านวิชาการเทคโนโลยีและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมต่อไป