การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 30-10-2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุกภัยและมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจาการจมน้ำ 1 ราย

 ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้าฯ ให้พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางมาติดตามสถานการณ์หลังจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง

 

โดยรับฟังรายงานจากนายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ซึ่งจังหวัดตรังมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน 9 อำเภอ ประชาชนเดือดร้อน  2,632 ครัวเรือน ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี  กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และได้พระราชทานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัย

หลังจากรับฟังการรายงานสถานการณ์แล้ว จากนั้นพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ชุด มอบเงินสงเคราะห์ครอบรัวผู้เสียชีวิต จำนวน 10,000 บาท ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ นางสงวน บุญสนอง (มารดานายคะนอง บุญสนอง ผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย) และมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1 ชุด 

หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 9 ชุด ที่หมู่ 2 ต.หนองตรุด  อ.เมืองตรัง จำนวน 5 ชุด และหมู่ 4 ต.นาตาล่วง จำนวน 4 ชุด  พร้อมทั้งกล่าวกับประชาชนว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

ส่วนที่บ้านของนางวิไล  มูประสิทธิ์ เลขที่61/บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นบ้านที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานให้ก่อสร้างบ้านให้ใหม่ทั้งหลัง เนื่องจากบ้านหลังดังกล่าวถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายทั้งหลังเมื่อปี 2561  

จากนั้นพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่การก่อสร้างแก้มลิง ที่ใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท ในการเก็บกักน้ำ สามารถเก็บกักน้ำได้ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาตาล่วง