การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 26-10-2020

ประชุมหารือการบูรณาการโครงการ การอนุรักษ์พะยูน

ที่ห้องประชุม โรงกาแฟมาเจอนี่ ต.โคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง นายวรรณ  ชาตรี  ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  นายวุฒิชัย พิรุณสุนทร  ผอ.ทสจ.ตรัง ผศ.ดร.พรเทพ วิรัชวงศ์  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม ผศ.ว่าที่พันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  ดร.ประพล  วิระพรสวรรค์  ผู้บริหารกะช่อง ฮิลล์รีสอร์ท และนางสาวมณีวรรณ  สันหลี  เลขาธิการมูลนิธิอันดามัน ร่วมปรึกษาโครงการอนุรักษ์พะยูนเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังในอนาคต

ทั้งนี้มีกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนให้ดำรงความเป็นธรรมชาติต่อไป รวบถึงการบูรณาการการสร้างความแข็งแข็ง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้โดยการนำชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม   

ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง  กล่าวว่า  ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง มีโครงการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศมาท่องเที่ยวในชุมชน

พร้อมทั้งได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนและได้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยการปลูกหญ้าทะเล และชมแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของพะยูน ทั้งยังได้ชมพะยูนจริงๆ ที่เป็นแหล่งอาศัยของพะยูนมากที่สุดในประเทศไทย