การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 14-09-2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.ตรังอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Arduino เบื้องต้น ให้กับ นร.โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Arduino เบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

โดยมี ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว เป็นประธานในการเปิดโครงการและมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ Arduino และ ให้ความรู้อบรมฝึกทักษะตั้งแต่ภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดย ผศ.นเรศ ขวัญทอง หัวหน้าสาขาวิศวกรรม ในนามหัวหน้าโครงการ อาจารย์ภูมินทร์ อินทร์แป้น อาจารย์ศยมน พุทธมงคล และนักศึกษา

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ โดยสามารถนำความรู้ไปวิเคราะห์เพื่อออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้การฝึกอบรมระบบ STEM ได้ ทั้งนี้ในการอบรมทางอาจารย์ได้สอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ หลักการทำงานวิธีการประยุกต์นำไปใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การคิดวิเคราะห์และฝึกออกแบบการทำงานของอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ร่วมกับการใช้งานเซนเซอร์ประเภทต่างๆ เพื่อให้ได้แนวคิดในการแก้ปัญหางานต่างได้


ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563 ทางโครงการได้มีกิจกรรมการแข่งขัน เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Arduino เบื้องต้น โดยนักเรียนนำทักษะที่ได้จากการอบรมมาใช้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจจากผลงานที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และต่อยอดความรู้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้เบื้องต้น