การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 13-09-2020

โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ : สัมมนาสื่อมวลชนและศึกษาดูงานการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563

ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง จัดสัมมนาสื่อมวลชนและศึกษาดูงานการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีสมาชิก อป.มช. และสื่อมวลจังหวัดตรังเข้าร่วมกว่า 30 คน เดินทางไปจังหวัดสงขลา

ชมโรงไฟฟ้าจะนะ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ) “จะนะ” เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต และเข้าชมศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าจะ ต.ป่าขิง อ.จะนะ จ.สงขลา


จากนั้นเดินทางต่อไปยังจังหวัดสตูลชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูลหรือคฤหาสน์กูเด็น และเยี่ยมชมโรงเรียนสายเพชรศึกษา ซึ่งเป็นต้นแบบของโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนทั้งชาวไทยมุสลิม และชาวไทยพุทธ


ทั้งนี้ได้ร่วมกิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับการขยายผลการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวิทยากร ดังนี้ ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช  ประธาน อป.มช.จังหวัดตรัง /นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง,นางวรรณกร  เพ็งเพ็ชร  ผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนสายเพชรศึกษา,นายวิชา นาคบรรพต  สถานีวิทยุ อสมท  จังหวัดสตูล และน.ส.ยอยศพร  อรรคไกรสีห์  นักสื่สารมวลชนชำนาญการ สวท.ตรัง เป็นผู้ดำเนินการเสวนาครั้งนี้

นายธานินท์  ทองคโชค  ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง  กล่าวว่า ทางสำนักงานจังหวัดตรัง ได้นำเครือข่าย อป.มช. สื่อมวลชน และผู้บริหารสถานีวิทยุ มาศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองวิธีคิด วิถีชีวิต ซึ่งกันและกันเพื่อการสร้างสันติสุขต่อไป