การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 20-08-2020

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2

ที่ห้องประชุมศรีตรัง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 และผู้ตรวจราชการกระทรวง กรม ลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ในการเดินทางมาตรวจราชการฯ ในรอบที่ 2 ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งทุกกระทรวงได้กำหนดนโยบายในการติดตามประเมินผลร่วมกันในแต่ละเขตตรวจราชการทั่วประเทศ โดยในส่วนของจังหวัดตรัง มีการตรวจติดตามบูรณาการ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1.การเกษตรสร้างมูลค่า 2.การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และ 3.การพัฒนาชุมชนเมือง

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจติดตามการจัดการประมงอย่างยั่งยืน การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ  2563 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงชี้แจงปัญหา อุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบาย และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับตามประเด็นต่าง ๆ

จากนั้น ในช่วงบ่ายลงตรวจติดตามการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง ณ คลองปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ต่อไป