การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 13-08-2020

ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง หลังวิกฤตโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มคลี่คลาย  โดยให้ผู้ประกอบการระดมความคิดเห็น เสนอแนะ เพื่อนไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและรับมือด้านการท่องเที่ยว

           ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง หลังวิกฤตโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ ตัวแทนจากชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม 

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง   กล่าวว่า   การท่องเที่ยว  ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญของเศรษฐกิจ  สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  ก่อให้เกิดการจ้างงาน  การกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  มุ่งหวังว่า กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตรังในครั้งนี้  จะช่วยสนับสนุนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่  นโยบายของภาครัฐ และความต้องการของประชาชน  รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนอื่นอย่างแท้จริง ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้มีทีมวิทยากรได้มาให้ความรู้และระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ

โดย ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ได้แนะนำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อันดามันตอนล่างบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ ดร.สุพรรณี เขียวชอุ่ม ได้นำเสนอสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง นอกจากนี้ยังได้แบ่งกลุ่มย่อยประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรง วิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง การกำหนดวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวจังหวัดและการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง โดยใช้เวลาในการประชุมครั้งนี้ 2 วัน