การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 03-08-2020

พช.ตรัง มอบพันธุ์ผักให้สตรีตามโครงการ สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย “ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคง ทางอาหาร”

 ณ กองทุนสตรี กองทุนเมล็ดพันธุ์”  ตำบลหนองบัว  อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยนางปรีดา จันทรมาศ  ประธานกองทุนพัฒนาสตรีตำบลหนองบัว  ประชุมสร้าง การรับรู้ในการส่งเสริมการปลูกผักของกรมการพัฒนาชุมชน  และมอบพันธุ์ผักให้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนและ สมาชิกกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีนำไปปลูกผักในระยะที่ 3 

โดยมีหน่วยงานภาคีร่วมให้ การสนับสนุนพันธ์ุุผัก โดยการนำของ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดตรัง  เพื่อเป็นการต่อยอด และส่งเสริมให้สมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดตรัง  ได้ตระหนักและสร้างทางรอดให้กับ ครอบครัว ต่อไป