การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 23-06-2020

มทร.ศรีวิชัย จับมือ เกษตรและสหกรณ์ตรัง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดศูนย์ AIC ตรัง ขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้ประชาชน

ณ หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนรับ นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานในพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดตรัง (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) พร้อมด้วย นายจรูญศักดิ์ สุขขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ เอกชน ภาคีเครือข่าย และแขกผู้มีเกียรติภายในงาน

ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯเป็นตัวแทนด้านการศึกษาดำเนินการโครงการในพื้นที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) พ.ศ 2563 ของจังหวัดตรังโดยเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ร่วมลงนามความร่วมมือ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ในพื้นที่ได้เป็นศูนย์เครือข่ายทำงานควบคู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับ มทร.ศรีวิชัย มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับภาครัฐและเกษตรกรฯ โดยมีแนวคิดเชื่อมโยงงานวิจัย นวัตกรรม ของ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ภูมิปัญญาชุมชน และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ในระดับจังหวัดตรังและระดับประเทศ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อร่วมขับเคลื่อน 10 ฐานเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมครบวงจรของจังหวัดตรัง เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งบ่มเพาะรวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคเกษตร โดยมีที่ตั้งในสถาบันการศึกษา 77 จังหวัดทั่วประเทศ หรือ 1 จังหวัด 1 ศูนย์

ทางด้าน นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ศูนย์ AIC ถือเป็นศูนย์กลางในการบริการเกษตรกร เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ให้สินค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินการด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรแปรรูป และการตลาด พร้อมเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร

แนวทางการขับเคลื่อนของศูนย์ AIC มุ่งเน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โดยรวบรวมช่างเกษตร ปราชญ์เกษตร ที่เป็นเกษตรกรต้นแบบใช้เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการจัดการในพื้นที่แปลงใหญ่ ดึงกลุ่ม Young Smart Farmer เข้าร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งด้าน Ecommerce การสร้าง Story และ Packaging รวมถึงมาตรการ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรไทยมีองค์ความรู้และมีเครือข่ายที่ดี เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร

สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยฯ ที่มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในทุกมิติ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯก็มีความพร้อมหลายด้านที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของ AIC ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคเกษตรต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย

สำหรับงานในวันนี้ มีการจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยฯ ทุกพื้นที่ คือ สงขลา ตรัง และนครศรีธรรมราช ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุนของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มูลนิธิชัยพัฒนา ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการเปิดงานในครั้งนี้ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ และเอกชน 45 หน่วยงาน นักวิจัย บุคลากร และผู้สนใจ รวมจำนวนกว่า 100 คน ภายใต้การจัดงานในรูปแบบ New Normal ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 คือ มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายจากสาธารณสุขอำเภอสิเกา เครื่องกดเจลอัตโนมัติเพื่อทำความสะอาดมือ สวมหน้ากากอนามัย และลงทะเบียนเช็คอินผ่านระบบ "ไทยชนะ"