การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 09-06-2020

จังหวัดตรัง จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ โรงพยาบาลตรัง

          ด้วยในสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

          ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้