การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 29-05-2020

รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ณ ห้องศรึตรัง ชั้น 3

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญดังนี้ ผลการรับชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตรัง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) ลูกหนี้กองทุนเดิม (ปี 2556-2558) ลูกหนี้กองทุนใหม่ปี 2560-2562 และปี 2563 หนี้ครบกำหนดชำระในปีบัญชี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (เป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 69.62) หนี้เกิดกำหนดชำระกองทุนเดิม (ปี 2556-2559) ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (เป้าหมายตามตัวชี้วัดร้อยละ 70) หนี้เกินกำหนดชำระกองทุนใหม่ (ปี 2560-2561) ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (เป้าหมายตามตัวชี้วัดร้อยละ 8) และพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 11 โครงการ จำนวนเงิน 863,270.-บาท