การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 29-05-2020

เกษตรจังหวัดตรังจัดพิธีมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน 10 อำเภอ

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกร จำนวน 10 อำเภอ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือนลดผลกระทบเกษตรกรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ประเทศไทยประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโรค โดยกำหนดให้จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัด ซึ่งได้ออกมาตรการลดการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนบางส่วนในการประกอบอาชีพ ส่งผลให้ขาดรายได้ในการดำรงชีพ

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ลดผลกระทบเกษตรกรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้เพื่อตระหนักถึงปัญหาและเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรจังหวัดตรัง เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ครัวเรือนเกษตรกรและเกษตรกรได้บริโภคผักปลอดภัยสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์ไปได้

โดยมีเป้าหมายเกษตรกรซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/เครือข่าย จำนวน 1,000 ครัวเรือน โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จำนวน 8 ชนิด และปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 1 กระสอบ นำไปปลูกเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน ทั้งนี้เกษตรกรเป้าหมายได้มาจากการดำเนินงาน 2 ส่วน ได้แก่ ดำเนินการคัดเลือกผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 800 ชุด และดำเนินการคัดเลือกผ่านช่องทางสื่อออนไลน์โดยการร่วมสนุกผ่าน Facebook จำนวน 200 ชุด ซึ่งได้รับผลการตอบรับและให้ความสนใจเป็นอย่างมากจากพี่น้องเกษตรกรจังหวัดตรัง