การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 30-04-2020

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ กองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดตรัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2563  ก่อนเริ่มการประชุมได้มีการแนะนำตัว นายพงษ์ศักดิ์  คณะมะ พัฒนาการจังหวัดตรัง ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ใหม่ในที่ประชุม

โดยในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญดังนี้ 1. เรื่องสืบเนื่องจาก การประชุมครั้งที่แล้ว สรุปผลการขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และ อัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563   2. เรื่องเพื่อทราบ สรุปผลการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563

3. การชำระเงินคืนลูกหนี้กองทุน ใหม่ ปี 2560 – 2563  4. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี เรื่องมาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19)

5. การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด  6. โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืช ผักปลอดภัย และ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุน หมุนเวียน จำนวน 33 โครงการ  จำนวนเงิน 6,088,500 บาท และ โครงการเงินอุดหนุน จำนวน 42 โครงการ จำนวนเงิน 1,881,132 บาท รวมเป็นเงิน 7,969,632 บาท