การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 03-04-2020

ผู้ว่าฯ ตรัง ปล่อยแถวระดมกำลังเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกำลังเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) 

ด้วยนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศข้อกำหนดดังกล่าว ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกำนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00น. – 04.00น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ การวางแผนและพิจารณาจัดกำลังพลุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะออกตรวจตราปฏิบัติหน้าที่และตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ เพื่อให้มีการบังคับใช้ตามข้อกำหนดดังกล่าว อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 

จังหวัดตรังจึงจัดให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้าง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 21.00 นาฬิกา เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินการระบาดของไวรัสโควิด 19 ให้ยุติโดยเร็ว

 

อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ประชาชนอีกด้วย ในการนี้จังหวัดตรัง ได้บูรณาการกำลังจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย ตำรวจภูธูรจังหวัดตรัง กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 (ค่ายพระยารัษฎาฯ) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง ฝ่ายปกครอง ขนส่ง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง สาธารณสุขจังหวัดตรัง พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435 ตำรวจทางหลวงตรัง ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และตำรวจน้ำ