การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 01-04-2020

ออมสินช่วยลูกค้าเงินกู้ ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือนลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียนธนาคารจัดให้ทันทีเริ่ม 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 63 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

ธนาคารออมสินพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ 3 เดือนเริ่มวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 63 ช่วยลูกค้าเผชิญภัยไวรัส Covid -19 สำหรับลูกค้าสินเชื่อปกติ จนถึงค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563 โดยไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียนใดๆ หากไม่ต้องการเข้าร่วมสามารถชำระได้ตามปกติ ขณะที่บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ลดอัตราจ่ายขั้นต่ำเหลือ 5%

ดร.ชาติชาย พหุนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยรวม โดยที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกมิตินั้น ขณะที่ธนาคารแห่งชาติ (ธปท.) ได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ในการช่วยเหลือลูกหนี้ซึ่งธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อ เป็นการเพิ่มเติมโดยโครงการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส Covid-19 โดยธนาคารฯ จะดำเนินการพักชำระเงินต้นและ ดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา 3 เดือนให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติ จนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท และสินเชื่อ SME ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสินช่วยลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำในปี 2563 ถึงปี 2564 จากเดิม 10 % ของยอดเงินที่เรียกเก็บเหลือ  5  % ของยอดเงินที่เรียกเก็บ จากนั้นในปี 2565 ให้ชำระในอัตรา 8 %ของยอดเงินที่เรียกเก็บ และปี 2566 อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำที่ 10 % และยอดเงินที่เรียกเก็บ

ทั้งนี้หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ให้ลูกค้าชำระงวดเดิมก่อนเข้ามาตรการ (ถ้ามี ) แล้วจึงผ่อนชำระตามเงื่อนไขเดิม แต่หากไม่สามารถชำระได้สามารถใช้วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือเลือกเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ที่ธนาคารฯได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ได้เลย ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย