การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 17-03-2020

พช.ตรัง ประชุมขับเคลื่อนทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จ.ตรัง ครั้งที่ 1/63

วันที่ 17 มีนาคม  2563 เวลา 13.30 น. นายสุวิทย์  จันทร์มีศรี รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง  เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดตรัง  จำนวน 20 คน (ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักกฎหมาย นักธุรกิจ นักวิชาการ ผู้มีความสนใจทุกสาขาอาชีพ) เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดตรัง

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดในระดับกรม ระดับจังหวัดขึ้นมา เพื่อให้ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ในการรวบรวมผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ จากทุกสาขาอาชีพ เช่น ข้าราชการหรือพนักงานเอกชนที่เกษียณอายุ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนที่มีความพร้อม สมัครใจอาสาที่จะนำปัญญา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มาทำงานรับใช้ส่วนร่วมโดยไม่หวังผลตอบแทนในเชิงธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนางานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อบูรณาการงานพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักกฎหมาย นักธุรกิจ นักวิชาการ ผู้มีความสนใจทุกสาขาอาชีพ

โดยได้กำหนดบทบาท หน้าที่ ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

 (1) เป็นผู้ช่วยอธิบดีในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่

 (2) ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลงานพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา

 (3) ร่วมวิเคราะห์ปัญหา และให้คำปรึกษาตามที่หน่วยงานและชุมชนมีการร้องขอมายังทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

 (4) เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ แก่หน่วยงานและชุมชน                           

(5) เป็นผู้ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ทางด้านวิชาการ และงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน                       

(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคำแนะนำของหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

      และได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด เน้นการปฏิบัติงานในพื้นที่ เน้นคุณภาพงานมากกว่าปริมาณ และรายงานผลการดำเนินงาน ผลการประชุมในครั้งจังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ระดับจังหวัด จำนวน 7 คน ได้แก่

1. นายสวัสดิ์  มีแต้ม  : ประธานผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดตรัง

2. นายทวี  สัตยาไชย : รองประธาน 1

3. นายสวัสดิ์  ขุนนุ้ย : รองประธาน 2

4. นางพิมพ์นิภา  ถาวร  : ทีมงาน

5. นายวิชาญ  สังฆนาคินทร์  : ทีมงาน

6. นายสุวิทย์  จันทร์มีศรี  : เลขานุการ

7. นายชำนาญ  รักนิ่ม  : ผู้ช่วยเลขานุการ

พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทะเบียนรายชื่อ ความเชี่ยวชาญ ความถนัด ของผู้สมัครเข้าร่วมเป็นทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จัดทำปฏิทินงาน และวางแผนการขับเคลื่อนทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ต่อไป