การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 11-03-2020

เรือนจำจ.ตรัง เพิ่มมาตรการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง

เรือนจำจ.ตรัง เพิ่มมาตรการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดตรัง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของญาติทุกคนก่อนเข้าเยี่ยม เพื่อยกระดับการควบคุมและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด 19 ไม่ให้เข้าไประบาดในเรือนจำจังหวัดตรัง ที่มีผู้ต้องขังอยู่รวมกันเกือบ 3,000 คน หลังจากพบว่าสถานการณ์การระบาดโดยภาพรวม ยังพบผู้ติดเชื้อ และผู้ต้องสงสัยเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีผู้ที่ไปทำงานในประเทศกลุ่มเสี่ยงเดินทางกลับเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ หากพบญาติมีอาการไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสระบาดภายในเรือนจำ


นายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง กล่าวว่า ขณะนี้ทางเรือนจำจังหวัดตรังได้ใช้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด 19 เข้าระบาดภายในเรือนจำจังหวัดตรัง ซี่งมีผู้ต้องขังอยู่รวมกันอย่างแออัด ทั้งชาย-หญิง จำนวน 2,890 คน หลังจากพบว่าสถานการณ์การระบาดโดยภาพรวม ยังพบผู้ติดเชื้อ และผู้ต้องสงสัยเพิ่มขึ้น

รวมทั้งมีผู้ที่ไปทำงานในประเทศกลุ่มเสี่ยงเดินทางกลับเป็นจำนวนมาก เพราะหากมีการระบาดในเรือนจำแล้วจะยากในการแก้ไข จึงต้องเฝ้าระวังป้องกันอย่างเต็มที่ โดยการให้ผู้ต้องขังทั้งชายและหญิง ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่บริเวณภายในเรือนจำจังหวัดตรัง โดยเฉพาะจุดที่จะต้องมีผู้ต้องขังไปอยู่รวมกัน เช่น ทางเดิน เรือนอาหาร ห้องน้ำ รวมทั้งเรือนนอนต่างๆ เป็นต้น โดยแต่ละวันจะต้องเพิ่มเวลาในการทำความสะอาดเพิ่มมากขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดตรัง ได้ทำการตรวจคัดกรองญาติของผู้ต้องขังทุกราย ที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยทำการตรวจคัดกรองบริเวณหน้าประตูทางเข้าห้องเยี่ยม โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างละเอียดทุกคน รวมทั้งเด็ก

ทั้งนี้ หากพบญาติคนใดมีอาการไข้ หรืออุณภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ก็จะไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังอย่างเด็ดขาด ขณะเดียวกันขณะนี้ได้ให้ผู้ต้องขังหญิงทำการเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับผู้ต้องขังทุกคน รวมทั้งญาติหลังจากนี้ เมื่อมีการเย็บหน้ากากอนามัยได้มากพอ ก็จะนำมาจำหน่ายให้กับญาติใช้ในการสวมใส่ขณะเข้ามาภายเรือนจำทุกคน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด19 ระบาดในเรือนจำ