การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 25-02-2020

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2563 เพื่อหาแนวทางการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ตามนโยบายและคำสั่งของนายกรัฐมนตรี

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2563  

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมที่ประชุมได้รับทราบนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 และได้รับทราบสรุปผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563

โดยได้มอบหมายและข้อสั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดังนี้ 1.ให้ถือว่าความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศให้ดีขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

2.ให้จังหวัดกำกับดูแลศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 3.ให้ทุกจังหวัด จัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พร้อมกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดให้แน่นอน

4.ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ บูรณาการกับทุกภาคส่วน ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม สร้างความยั่งยืน โดยในปี 2563 จะต้องลดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด ให้เน้นการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคนให้มากที่สุด 5.ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงสาเหตุหลักและสาเหตุรองของการเกิดอุบัติเหตุ

รวมทั้งให้พิจารณากำหนดมาตรการาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพ