การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 14-11-2019

วัน“พระบิดาแห่งฝนหลวง”

 จ.ตรัง จัดพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  ที่หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”  เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน

พสกนิกรชาวไทยทั้งมวลต่างสำนึกและตระหนักว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของราษฎร ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วทุกภาคของประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยะภาพอุตสาหะในการทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนา

จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันก่อเกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยและนานาประเทศ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายความจงรักภักดี และขอตั้งปณิธานน้อมนำแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ไปปฏิบัติด้วยความตั้งใจมั่นสืบไป