การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 15-08-2019

คณะกองทุน “มาเรียม”เพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง มอบเงินจำนวน 500,000 บาท เข้าบัญชีมาเรียมฯ

ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดตรัง คณะกองทุน “มาเรียม”เพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง นำโดย ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น /ประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง, นายวิถี  สุพิทักษ์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด, นายอดิศร  ตันเองชวน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด ,นายไมตรี  แสงอริยนันท์ ผอ.สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (ตรัง),นายประจวบ โมฆรัตน์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 10, ผศ.ดร.พรเทพ วิรัชวงศ์  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง, นายพิศาล  วีรวรรณ  ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และทีมชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง

นำรายได้จากการจำหน่ายเสื้ออนุรักษ์พะยูน มอบเงินจำนวน 500,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝาก มาเรียมเพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง โดยมี นายลือชัย  เจริญทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดจากกนั้นมอบให้กับคลังจังหวัด เพื่อนำไปเข้าบัญชี ต่อไป

ทั้งนี้กองทุนมาเรียมเพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรังเป็นการรวมตัวของภาคเอกชนในจังหวัดตรังและภาครัฐที่เกี่ยวข้องจัดตั้งกองทุนมาเรียมเพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเสียชีวิตของพะยูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใกล้สูญพันธุ์, เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและอนุรักษ์พะยูน, เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทรัพยากรชายฝั่งทะเล และสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ให้แก่เยาวชนในพื้นที่, สร้างเครือข่ายในการรณรงค์การอนุรักษ์พะยูนต่อสาธารณะ, สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พะยูน 

โดยร่วมกันจำหน่ายเสื้ออนุรักษ์พะยูน ในราคาตัวละ 300 บาท เพื่อนำรายได้เข้าบัญชีมาเรียมเพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรังและช่วยเหลือพะยูนอื่นๆต่อไป

ทางด้านนายลือชัย เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า สำหรับการเบิกจ่ายเงินบัญชีมาเรียมฯนั้นต้องโปร่งใสเป็นไปตามหลักการและเหตุผล เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาเกี่ยวกับการใช้จ่าย ต้องตรวจสอบการใช้จ่ายได้ทุกขั้นตอน