การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 08-05-2019

ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน OTOP ระดับจังหวัดเตรียมการคัดสรรสุดยอด OTOP ประจำปี 2562

นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP และการคัดสรร OTOP ประจำปี 2562 ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมี นายธรรมกร ลีลาวรกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน

ในการจัดประชุมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์(Product Level) ที่จะนำไปสู่การ พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อจัดระบบฐาน ข้อมูลผลิตภัณฑ์(Profile)ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างคุณค่าของผลิต ภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ประกอบการ OTOP และชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

โดยมีกำหนดการรับสมัคร คัดสรรฯ ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 สถานที่รับสมัครสำนัก งานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง และดำเนินการคัดสรรฯ ระดับจังหวัด ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และส่งต่อเพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ระดับประเทศในวันที่ 20 พ.ค. โดยจะประกาศผลการคัดสรรรอบแรกวันที่ 10 มิ.ย.2562 ต่อไป


นายธรรมกร ลีลาวรกุล หนก.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รกท.พัฒนาการจังหวัดตรัง กล่าวว่า หลักเกณฑ์การคัดสรรแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ในส่วนของจังหวัด และส่วนกลาง โดยส่วนของจังหวัดจะมีเกณฑ์การให้คะแนน 55 คะแนน จะดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องการตลาด และเรื่องของความเข้มแข็งของชุมชน

หลังจากนั้นเราก็จะส่งผลิตภัณฑ์ไปให้ส่วนกลาง ซึ่งส่วนกลางจะให้คะแนนอีกครั้งหนึ่ง