การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 22-04-2019

ตรังจัดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ รุ่นที่ 3

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ รุ่นที่ 3 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรังที่ 1 ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง

         

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไข โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 เป็นยุทธศาสตร์หลักมีจุดมุ่งหมาย เพื่อลดปริมาณผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นำคนออกจากวงจรการกระทำผิด เกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน และไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชนตลอดจนพัฒนามาตรฐานการบำบัดรักษาทุกระบบ ติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดการคืนคนดีสู่สังคม ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดตรังมีมาก ส่งผลให้มีจำนวนผู้เสพยาเสพติดมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำผู้เสพยาเสพติดมาเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3/2562 มีระยะเวลาการฝึกอบรมฯ จำนวน 11 คืน 12 วัน ระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 10 อำเภอ จำนวน 90 คน