การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 15-01-2019

ทกจ.ตรัง จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ได้มีมติรับทราบแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ.2559-2563 (CBT Thailand) ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ได้มีการการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ที่มีวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทยในระยะ 20 ปี คือ “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน”

โดยมุ่งเน้นผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community – based Tourism: CBT) จัดให้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการสภาวะวิกฤติด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติอย่างเชื่อมโยงในระดับต่าง ๆ ตลอดจนให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว

จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมีการพิจารณาให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของทุกจังหวัด โดยกำหนดเป็นโครงการสำคัญและให้มีการดำเนินการในระยะแรก

จากข้อมูลดังกล่าวทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการสร้างรายได้และการกระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมกับมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น